Mapa dostaw cateringu w Polsce

#koronawirus #zostańwdomu

Catering dietetyczny jest jedną z najbezpieczniejszych form żywienia.
Nie przewidujemy żadnych przerw czy utrudnień w dowozie fit zestawów w czasie sytuacji epidemiologicznej. 

Czy diety poza Kraków są dodatkowo płatne? Nie, dostawy w Krakowie i w okolicach są bezpłatne.

Kontakt z kurierem możliwy codziennie w trakcie trwania dostaw do godz 9:00: +48 883 787 757.

Adres do korespondencji

ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków

Masz pytania?
Napisz do nas:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że: [Czytaj więcej]

1) Administratorem moich danych osobowych jest (1) Ewa Tyrkiel prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Ewa Tyrkiel, ul. Królowej Jadwigi nr 217c/1, 30-218 Kraków, NIP: 6762282170, REGON: 360037435 oraz (2) Klaudia Badura prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Klaudia Badura FitLab Catering, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, NIP:6412337189, REGON: 122451171, działające w ramach spółki cywilnej FitLab Catering s.c., ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, NIP: 9452189621, REGON: 363156940, adres e-mail: info@fitlabcatering.pl.
2) Administrator przetwarza dane osobowe Klientów podane przez nich w Formularzu Zamówienia;
3) moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) zawarcia i wykonania Umowy dostawy Produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;
b) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
4) moje dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora, z usług których korzysta przy realizacji Umowy dostawy Produktu:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym usługę hostingu;
b) podmiotowi, który realizuje usługę dostawy Produktu na moją rzecz;
c) podmiotowi, który przesyła na mój numer telefonu wiadomości tekstowe dotyczące zamawianych Produktów;
5) Administrator będzie przesyłał wiadomości tekstowe w postaci komunikatów dotyczących wykonywania Umowy;
6) Administrator może przesyłać na podany przeze mnie numer telefonu również informacje o promocjach, jeśli wyraziłem na to zgodę;
7) Administrator w celu przesyłania Newslettera korzysta z dostawców usług informatycznych, którzy swoją siedzibę mają w USA, a więc poza Unią Europejską; w związku z tym moje dane mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być The Rocket Science Group LLC obsługująca platformę MailChimp, której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych; w każdym momencie przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; The Rocket Science Group LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych;
8) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego Administratora;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fitlabcatering.pl lub pisemnie na adres FitLab Catering s.c., ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków
10) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy dostawy Produktu zawartych z Administratorem.