REGULAMIN PROMOCJI „Dobro wraca!”

5 listopada 2021

 

§1
[Postanowienia ogólne]

 1. Promocja pod nazwą „Dobro wraca!” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Fitlab Catering Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Skawinie, ul. T. Kościuszki 4A, (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Dobro wraca!”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Promocji można wziąć udział jednorazowo w terminie określonym w pkt 2. wystawiając opinię według zasad określonych w pkt 3.
 6. W Promocji może wziąć udział każda osoba, która dokona zakupu dowolnie wybranej diety, oferowanej przez Organizatora, w trakcie trwania Promocji i spełni warunki Promocji określone w pkt 3 i 4 (zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”).

§2
[Czas trwania Promocji]

 1. Promocja rozpocznie się w dniu 10 listopada 2021 r. i będzie obowiązywała do jej odwołania.

§3
[Zasady Promocji]

 1. Promocja obejmuje wszystkie diety oferowane przez FitLab catering i dostępne do zamówienia na stronie internetowej Organizatora oraz na platformie Dietly w trakcie trwania Promocji.
 2. W Promocji można wziąć udział dokonując zakupu dowolnej diety oraz wystawiając recenzję marce Fitlab catering na jednym z serwisów:

  w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2.

 3. Jeden dodatkowy darmowy dzień dzień diety może otrzymać Uczestnik, który jest już klientem Fitlab catering oraz posiada aktywne zamówienie, które będzie mogło zostać przedłużone o jeden dzień po spełnieniu wszystkich warunków promocji. Aktywna dieta Uczestnika zostanie przedłużona bez możliwości zmiany wcześniej ustalonych parametrów, takich jak kaloryczność, ilość posiłków, adres dostawy etc.
 4. W celu otrzymania darmowego przedłużenia aktualnie trwającego zamówienia o 1 dodatkowy dzień konieczne jest wcześniejsze wysłanie potwierdzenia zamieszczenia recenzji na adres mailowy: info@fitlabcatering.pl
 5. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu przez Organizatora maila z potwierdzeniem zamieszczenia recenzji dieta Uczestnika Promocji zostaje przedłużona o jeden dodatkowy darmowy dzień na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego.

§4
[Warunki uczestnictwa w Promocji]

 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który znajduje się w obrębie aktualnego obszaru dostaw Fitlab catering możliwym do sprawdzenia pod linkiem https://fitlabcatering.pl/#dostawa-wyszukiwanie
 2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik Promocji może złożyć zamówienie pod dany adres tylko z jednego powiązanego z nim Konta Klienta i adresu e-mail.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednorazowo.

§5
[Reklamacje]

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej i wysyłane na adres e-mail info@fitlabcatering.pl w czasie trwania Promocji oraz 7 dni po jej zakończeniu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§6
[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.