Regulamin

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Art.1  

Właścicielem cateringu dietetycznego jest Ewa Tyrkiel i Klaudia Badura prowadzące działalność gospodarczą pod firmą FitLab Catering s.c Ewa Tyrkiel, Klaudia Badura, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod adresem: ul.Jęczmiennej 9, 31-268 Kraków zwana poniżej w niniejszym regulaminie Fit Lab.

Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny Fit Lab. Jest to 3-, 4- lub 5-posiłkowy zestaw wybranej diety (z wyłączeniem diety LIGHT)w zależności od zamówienia. Każdy posiłek jest osobno zapakowany w pojemnik ekologiczny oraz posiada banderolę z datą produkcji oraz informacjami dotyczącymi spożycia posiłków. Każdy zestaw zapakowany jest w torbę papierową.§2 ZAMAWIANIE CATERINGU FIT LAB

 

Art.1

Zamówienie diety Fit Lab następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze do godz. 16:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia ( wyłączając weekend oraz zamówienie na sobotę trzeba złożyć w środę do godz 16:00). Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.fitlabcatering.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA".


Art.2

Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.


Art. 3

Zamawiający w celu skorzystania z usługi powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu, obsługującym w szczególności takie przeglądarki jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp. Zamawiający korzystając z usługi nie może dostarczać FitLab Catering treści o charakterze bezprawnym.


Art. 4

Przed rozpoczęciem korzystania z cateringu FitLab Catering zamawiający ma możliwość wypełnienia kwestionariusza dietetycznego, na podstawie którego dietetyk może zweryfikować prawidłowy wybór diety. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem niniejszego Regulaminu, wyrażaniem zgody na związanie się jego treścią.


Art.5

Kwestionariusz dietetyczny zamawiający wypełnia w trakcie składania zamówienia na stronie www.fitlabcatering.pl , mailowo lub w trakcie spotkania z dietetykiem. Na spotkanie z dietetykiem umawia się telefonicznie lub mailowo , spotkanie jest płatne 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)w celu omówienia kwestionariusza dietetycznego, przygotowania najlepszej oferty, udzielenia informacji o zalecanej diecie , przekazania porad oraz wskazówek pomocnych w dążeniu do osiągnięcia celu.

Wypełniając kwestionariusz klient poza podaniem danych kontaktowych oraz miejsca dokonania dostawy zobowiązany jest odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu zdrowia, uczuleń, alergii oraz aktualnych lub przebytych chorób. Informacje te zbierane są w celu optymalnego oraz bezpiecznego doboru diety przez Fit Lab dla klienta. Uwzględniamy tylko wybrane preferencje po uprzednim uzgodnieniu ich z klientem. Preferencje są dodatkowo odpłatne.

W przypadku występowania nietolerancji pokarmowych lub alergii klient zobowiązany jest skontaktować się z nami przed złożeniem zamówienia.

Informacje przekazane przez klienta dostępne są wyłącznie dla ekspertów Fit Lab Catering pracujących nad przygotowaniem diety dla klienta. Informacje dotyczące danych kontaktowych klienta oraz miejsca dostawy dostępne są dla podmiotów dostarczających w imieniu Fit Lab Catering dietetyczny dla Klienta.

Wypełniając kwestionariusz i dokonując zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby zawartej umowy oraz na potrzeby kolejnych umów zawartych w przyszłości przez klienta Fit Lab Catering.

Administratorem danych osobowych klienta jest Ewa Tyrkiel i Klaudia Badura prowadzące działalność gospodarczą pod firmą FitLab Catering s.c Ewa Tyrkiel, Klaudia Badura.

W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub mylnego podania informacji na ich temat przez klienta Fit Lab, nie bierze odpowiedzialności powikłania zdrowotne. Fit Lab nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usługi w wypadku gdy wynika ono bezpośrednio z mylnych danych kontaktowych lub mylnych bądź nieprecyzyjnych danych dotyczących miejsca dostawy wskazanego przez klienta.§3 PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE
 


Art.1

Płatności odbywają się poprzez przelew na konto firmowe Fit Lab Catering :
FitLab Catering s.c. Ewa Tyrkiel, Klaudia Badura
97 2490 0005 0000 4500 4896 0546
Alior Bank


Art.2

Płatność za catering Fit Lab musi zostać zrealizowana przed realizacją pierwszej dostawy. Wpłynięcie płatności na konto Fit Lab Catering jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez klienta. Z chwilą otrzymania płatności dochodzi do zawarcia między Fit Lab a klientem umowy o dostarczenie cateringu dietetycznego.


Art.3

Fit Lab Catering zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie.


§4 DOSTAWA
 


Art.1

Dostawa zestawów posiłków Fit Lab odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 10:00 (dieta na sobotę dostarczana jest w piątek) w wybranym przez klienta przedziale godzinowym pod wskazanym przez niego adresem dostawy na terenie administracyjnym Krakowa widniejącym w e-mailu podsumowującym zamówienie oraz na formularzu zamówienia. Istnieje możliwość dostarczenia diety poza Kraków za dodatkową opłatą oraz wcześniejszym ustaleniem takiej dostawy z Fit Lab.  


Art.2

Zmiana adresu w dniu dostawy wiąże się z dodatkowym kosztem 10 zł na terenie Krakowa oraz ewentualnym opóźnieniem. W razie braku kontaktu z odbiorcą zestaw nie zostanie przekazany a klient zostanie obciążony kosztem dostawy tak, jakby zestaw ten klientowi został doręczony. W wypadku , kiedy klient skontaktuje się z kurierem i chce otrzymać dostawę , kurier po ustaleniu dogodnych dla obu stron warunków dostawy tj miejsca oraz godziny dostarczy zestaw za dodatkową opłata 10 zł


Art.3

Ewentualne zmiany dotyczące zmiany adresu lub godziny dostawy klient może dokonać na swoim koncie w dniu poprzedzającym dostawę lub telefonicznie z kurierem do godziny 15:00.§5 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 


Art.1

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:
- terminu dostawy usługi z 2-dniowym wyprzedzeniem do godz.16.00
- zmiany rodzaju usługi z 2-dniowym wyprzedzeniem do godz.16.00 tylko przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
- zmiany rodzaju usługi z 2-dniowym wyprzedzeniem do godz.16.00 w trakcie realizacji usługi bez zwrotu kosztów wynikających ze zmiany usługi na tańszą. W przypadku zmiany usługi na droższą klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy.
- Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany.


Art.2

Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe z 2-dniowym wyprzedzeniem do godz.16.00 przed rozpoczęciem realizacji usługi.


Art.3

Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować FitLab Catering za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: info@fitlabcatering.pl. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.§6 REKLAMACJE
 


Art.1

W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamoówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: info@fitlabcatering.pl. Reklamację uważa się za złożonaą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie późiej niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji.


Art.2

FitLab Catering na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji.


Art.3

W przypadku uwzględnienia Reklamacji FitLab Catering poinformuje Klienta drogą elektroniczną o sposobie rozwiązania sprawy.


Art.4

W przypadku nieuwzględniania Reklamacji FitLab Catering poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
 


Art.1

Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Fitlab Catering, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.


Art.2

Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 


Art.1

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i marketingowych. Administratorem danych jest Fitlab Catering s.c. Ewa Tyrkiel i Klaudia Badura prowadzące działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa, REGON: 363156940 , NIP:9452189621, adres :ul.Jęczmienna 9, 31-268 Kraków.


Art.2

Klient ma prawo dostępu swoich danych osobowych oraz ich zmieniania i poprawiania poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta info@fitlabcatering.pl. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że zrealizowanie zamówienia bez danych Klienta będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe.